ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา A-TECH
 
 
  ค้นหา :   

*** หมายเหตุ : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหาตามด้วยรหัสนักเรียน-นักศึกษา เช่น 4914218, 57016289
 
จำนวนข้อมูลศิษย์เก่ามีทั้งหมด 15686 รายการ    
 
ลำดับ
รหัสนักเรียน
ชื่อ-สกุล
สาขา
ระดับ
ปีการศึกษา
1
0000
  นางสาวจิตรมาศ  เปลี่ยนประยูร   (ส.) การตลาด
ปวส.2
2558
2
00005
  นางสาวนิทรา  อ้นใจเอื้อ   (ส.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.2
2547
3
00006
  นายสาธิต   กลัดสมตน   (ส.) ช่างยนต์
ปวช.3
0000
4
00007
  นายสมเกียรติ  ภิญโญสิริพันธุ์   ไม่กำหนด
ปวช.3
0000
5
00008
  นางสาวนิภาพร  เทพประเสริฐ   (ส.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.2
2542
6
00009
  นายยงยศ  เฉลิมชัยวัฒนา   (ส.) ช่างยนต์
ปวส.2
2542
7
00010
  นางสาวกันต์นรี  จินตนาการ   (ส.) การโรงเเรม
ปวส.2
0000
8
00011
  นางสาวชิตยานันท์  ธันยนิธิรัตน์   (ส.) การตลาด
ปวส.2
2554
9
00012
  นายธรรมรงค์  อินตา   (ส.) ช่างยนต์
ปวส.2
0000
10
00013
  นางสาวกรรณกา  พอใจ   (ส.) ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.2
0000
11
00014
  นายคมสันต์  เมืองแก้ว   (ส.) ช่างยนต์
ปวส.2
0000
12
00015
  นายอภิวัฒน์   สิงห์ประยูร   (ส.) ช่างยนต์
ปวส.2
2540
13
00016
  นายพิรุฬห์  ผลพานิช   (ส.) ช่างยนต์
ปวส.2
2547
14
00017
  นายนคร  ผลลูกอินทร์   (ส.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.2
2542
15
00018
  นายจรัสพงษ์  นกยูงทอง   (ส.) ช่างยนต์
ปวส.2
-
16
00019
  นายเจษฎา  วรรณวงษ์   (ช.) ช่างยนต์
ปวส.2
-
17
00020
  นายอิทธิเดช  วรพุฒ   (ส.) ช่างยนต์
ปวส.2
2542
18
00021
  นายโกวิท  สุขกลิ่น   (ส.) ช่างยนต์
ปวส.2
-
19
00022
  นายกฤษดา  แก้วกาหลง   (ช.) ช่างยนต์
ปวช.3
-
20
00023
  นายรัฐวิชญ์  ทวีศิริเจริญสุข   (ส.) ช่างไฟฟ้า
ปวช.3
-
21
00024
  นายอภิรักษ์  ส่วนมนทิระ   (ช.) ช่างยนต์
ปวส.2
2542
22
00025
  นายภาณุวัฒน์  เกียรติ์มนตรี   (ช.) ช่างยนต์
ปวส.2
-
23
00027
  นางสาวธนาวดี  วัฒนเขจร   (ช.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.2
-
24
00035
  นางสาวสุกัญญา  ศรีนาค   (ส.) การตลาด
ปวส.2
0000
25
00036
  นายจิตติพงษ์  ลาภะ   (ส.) ช่างไฟฟ้า
ปวส.2
2547
26
00037
  นายจิรกฤตย์ภร  โพธิ์ชู   (ช.) ช่างไฟฟ้า
ปวช.3
-
27
00038
  นายวุฒิธร  เเสงอุไร   (ช.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.3
-
28
00045
  นายภากรณ์  ขุนทองพันธ์   (ส.) ช่างยนต์
ปวส.2
2555
29
00046
  นายธนพัฒน์   จันทร์พรม   (ช.) ช่างยนต์
ปวส.2
2545
30
00047
  นายปวริศร์  กงแก้ว   (ส.) ช่างยนต์
ปวส.2
0000

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 523 Next »
 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017