สนใจสมัครเรียน คลิก!!! 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร  
      • สาขางานบัญชี
      • สาขางานการตลาด
      • สาขางานคอมพิวเตอร์
      • สาขาช่างยนต์
      • สาขาช่างไฟฟ้า
      • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
      • สาขางานการโรงเเรม (DVE)
      • สาขางานบัญชี
      • สาขางานการตลาด
      • สาขางานคอมพิวเตอร์
      • สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ (DVE)
      • สาขาช่างยนต์
      • สาขาช่างไฟฟ้า
      • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
      • สาขางานการโรงเเรม (DVE)
 
สอบถามข้อมูลการสมัครเรียน คลิก!!!
เอกสารในการรับสมัครเรียน
      1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
      2. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
      3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
      4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาเเละมารดา
      5. ใบรับรองผลการเรียน/ปพ/อกสารแสดงว่าจบการศึกษา
จำนวน 1 รูป
จำนวน 1 ชุด (ส่งในวันที่มาสมัครเรียนเท่านั้น)
จำนวน 1 ชุด (ส่งในวันที่มาสมัครเรียนเท่านั้น)
จำนวน 1 ชุด (ส่งในวันที่มาสมัครเรียนเท่านั้น)
จำนวน 3 ชุด
      หมายเหตุ : เอกสารที่ไม่ได้ส่งในวันสมัครเรียนให้นำส่งอาจารย์ที่ปรึกษาในวันปฐมนิเทศเท่านั้น
                    วุฒิการศึกษาจะมีการเรียกตรวจในวันเปิดเรียน
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
     - รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า      - รับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
     - รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     อาจารย์ชาญา สมแก้ว เบอร์โทรศัพท์   090-9713581
     อาจารย์ชิษณุพงศ์ โคตรบัณฑิต เบอร์โทรศัพท์   089-9369597
     วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH) เลขที่ 189/30 ม.11 ถ.เทพประสิทธิ์ เมืองพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
     โทร. 0-3841-5611 ต่อ 126 หรือ 0-3841-5622 ต่อ 126
 
 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017