บุคลากรภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา : A-TECH

ฝ่ายบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

ชื่อ - นามสกุล : นายนิคม  หมดราคี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร
ฝ่าย/แผนก : บริหาร
วุฒิการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกริก
 
ชื่อ - นามสกุล : ดร.มัลลิกา  จันตะบุตร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ฝ่าย/แผนก : บริหาร
วุฒิการศึกษา : Ph.D. สาขาการบริหารการศึกษา
สถาบัน : VICTORIA UNIVERSITY MELBOURNE AUSTRALI
 
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวนงค์นุช  สุมทรดนตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ฝ่าย/แผนก : บริหาร
วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
สถาบัน : Burapha University
 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017