รางวัลเกียรติยศวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
 
 
  ค้นหา :   

*** หมายเหตุ : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหาตามด้วยปีการศึกษา เช่น 2550, 2552 หรือประเภทผลงงาน เช่น สถานศึกษา, นักเรียน/นักศึกษา
 
 
รายการข้อมูลผลงานดีเด่นของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา : A-TECH
วัน/เดือน/ปี
ปีการศึกษา
ประเภทผลงาน
ชื่อผลงาน
31 พ.ค. 2563
2562
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
   นายกริษณุ ไชยวงษ์ ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ให้โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
31 พ.ค. 2563
2562
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
   นายประกาศิต ธรรมวงษ์ ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ให้โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
31 พ.ค. 2563
2562
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
   นายพิศวัสน์ เจริญถัมภ์ ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ให้โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
31 พ.ค. 2563
2562
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
   นายกรวิทย์ พิริยะอรุณโรจน์ ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ให้โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
31 พ.ค. 2563
2562
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
   นายสนธยา ชัยพันธุ์ ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยระดับ ดีมาก ให้โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
31 พ.ค. 2563
2562
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
   นายรงษ์ เรืองวงษ์ ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยระดับ ดีมาก ให้โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
31 พ.ค. 2563
2562
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
   น.ส.ยุพาภรณ์ อัปมาเถ ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยระดับ ดี ให้โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
31 พ.ค. 2563
2562
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
   น.ส.ปิยะมาศ สาระขันธ์ ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยระดับ ดี ให้โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
31 พ.ค. 2563
2562
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
   น.ส.รัชนี นามโยธา ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยระดับ ดี ให้โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
31 พ.ค. 2563
2562
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
   นางวัชรี สีแดง ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยระดับ ดี ให้โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

 
 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017