ความหมายตราสัญลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา


ตราสัญลักษณ์มีลักษณะเป็นวงกลมสองวงซ้อนกัน ภายในวงกลมมีชื่อวิทยาลัย ที่อยู่ และรูปสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
     1. องค์พระวิษณุ หมายถึง องค์เทพผู้สร้างซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของผู้ที่เรียนสาขาช่างอุตสาหกรรม
     2. มือ              หมายถึง ความใส่ใจดูแลในความประพฤติ ระเบียบการศึกษา วินัย สุขภาพ ต่อศิษย์แทนบิดามารดา
     3. เฟือง            หมายถึง ส่วนประกอบของเครื่องจักรกลที่ส่งกำลังไปยังส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดกำลังการเคลื่อนไหว
     4. เรือใบ           หมายถึง พร้อมที่จะเป็นพาหนะในการนำผู้เรียน ทุกคนแล่นไปข้างหน้าสู่ความเป็นเลิศ
 
 
 
 
เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
         วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา   มาตรฐานการศึกษา อาชีวะ วิทยาการ ทุกด้าน ทักษะพัฒนา
ขาวแดง ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่ทักษะ รักในการทำงาน   ฝึกและฝน จนเกิดความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ตรงจากของจริง
สำเภานำ ความรู้สู้คลื่นลม ตรงหน้า หลักใจในนาวา รองเรือง   วิษณุ มหาเทพบูชา ลือเลื่อง ฟันเฟือง ขับเคลื่อนสามัคคี (ซ้ำ)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา   มาตรฐานการศึกษา อาชีวะ วิทยาการ ทุกด้าน ทักษะพัฒนา
ขาวแดง ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่ทักษะ รักในการทำงาน   ฝึกและฝน จนเกิดความเชี่ยวชาญ อุดมการณ์เพื่อลูกขาวแดง
 
 
 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017