นักเรียนสามารถทำการ download เเนวข้อสอบไปฝึกทำได้ ดังต่อไปนี้

ระดับชั้น ปวช.
วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย
2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2
2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์1
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
วิชาความรู้วิชาชีพพื้นฐาน
2001-0006 การเงินส่วนบุคคล
2001-0007 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2201-1001 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
2201-1004 การขาย 1
2000-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
2100-1003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2100-1304 ไฟฟ้าเบื้องต้น
2201-1002 วิชาบัญชีเบื้องต้น 1
2400-0104 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว
2701-1001 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2701-1004 ศิลปะการให้บริการ
2701-1005 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ความรู้เรื่อง ICT
เฉลยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
ระดับชั้น ปวส.
วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป
การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
ตรรกะ ความมีเหตุมีผล
ทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
ทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ
อ่าน เขียน การคิดวิเคราะห์
วิชาความรู้วิชาชีพพื้นฐาน
3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
3000-0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

 


     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017