เลื่อนรับประกาศนียบัตร

ตามที่วิทยลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้กำหนดจัดซ้อมใหญ่พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 15 มีนาคม 2563 และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมนิคม-กาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จังหวัดชลบุรี นั้น

Read more

งดกิจกรรมคืนสู่เย้า

ตามที่วิทยาลัยทดโนโลยีอักษรพัทยาได้กำหนดจัดงานคืนสู่เหย้าประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จังหวัดชลบุรี นั้น
เนื่องจาก กระพรงการศึกษาธิกรมีหน้สือตำวนที่สุดที่ศร 02145/65ร ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 คำซับการปฏิบัติกรณีการจัดประชุม อบรม สัมนาและจัดกิจกรรมต่ง ๆ ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป เพื่อดำเนินการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษพักยา ได้ตระหนักถึงมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติตเชื้อไวสโครนา 2019 (COV0-19) ดังกล่ว จึงของดจัดงานคืนสู่เหย้า ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 28-29 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2562
ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

Read more

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

ในวันที่ 23 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ตามแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา) เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา จากหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read more

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 สถาบันการศึกษาในเครืออักษรกรุ๊ป ได้จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมีพิธีรำลึกถึงพระคุณครู กิจกรรมทางศาสนา มอบรางวัลครูผลงานดีเด่น กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ครู

Read more

ประกวดโครงงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาเข้าร่วม การแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาคกลาง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ได้ใช้ความรู้ ความสามารถจากที่ได้ศึกษา มาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนได้ใช้ ศักยภาพของตนอย่างเหมาะสม

Read more

ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก” สำหรับการพัฒนาหลักสูตรแบบต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการ และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการและเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย สอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 และการพัฒนากำลังคนรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

Read more