ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับ ปวช.3 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับดีเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับนั

Read more

อบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก)

วันที่ 10-12 กันยายน 2563 อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เข้าร่วม อบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) ระดับ 1 เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์

Read more

การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ “โรงแรมวิสต้าพัทยา”

การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ “โรงแรมวิสต้าพัทยา”
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เพื่อสร้างเครือข่าย และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการปฏิบัติงานโรงแรม ตลอดจนการพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

Read more