อบรมรถไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมอบรมการใช้งาน และส่วนประกอบของรถไฟฟ้า ขนาดเล็ก ให้กับนักเรียนสาขาวิชาช่างยนต์