ประกวดโครงงาน

วันที่ 12 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาเข้าร่วม การแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาคกลาง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ได้ใช้ความรู้ ความสามารถจากที่ได้ศึกษา มาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนได้ใช้ ศักยภาพของตนอย่างเหมาะสม