การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ “โรงแรมวิสต้าพัทยา”

การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ “โรงแรมวิสต้าพัทยา”
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เพื่อสร้างเครือข่าย และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการปฏิบัติงานโรงแรม ตลอดจนการพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต