ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ศิริวรรณ์ บุญแย้ม
งานบัญชีและการเงิน

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อัคคพงษ์ ธโนทัยพร
งานบุคลากรและงานสารบรรณ

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรังสิต

เกวลี เกตุแจ้
งานบัญชีและการเงิน

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สุพัตรา โชติวรรณ
งานบัญชีและการเงิน

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สถาบัน : สถาบันราชภัฏราชนครินทร์

ณัฐิกา ชูเสน
งานทะเบียน

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

จันทร์สุดา วงศ์พิพันธ์
หัวหน้างานธุรการทั่วไป

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

จีรภัทร์ จันทร์เขียว
งานทะเบียน

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เสาวณีย์ การเพียร
งานบัญชีและการเงิน

วุฒิการศึกษา : -
สถาบัน : -

กฤชมณ น่วมเจริญ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาฯ

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

สิริมา อินทรโยธิน
เจ้าหน้าที่ฝ่านพัฒนา

วุฒิการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา

จีรภรณ์ เจริญเมือง
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา