แผนกการตลาด

นายเกรียงศักดิ์ ไชยภาพ
หัวหน้าแผนกการตลาด

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

นางธีราพร สามเจริญ
อาจารย์แผนกการตลาด

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต

สถาบัน : สถาบันราชภัฏราชนครินทร์

นางสาวนันท์นภัส เสนคะ
อาจารย์แผนกการตลาด

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต

สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายพิศวัสน์ เจริญถัมภ์
อาจารย์แผนกการตลาด

วุฒิการศึกษา : วารศาสตร์มหาบัณฑิต (ว.ม.) การจัดการการศึกษาองค์

สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

นางสาวยุพาภรณ์ อัปมาเถ
อาจารย์แผนกการตลาด

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต

สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน