แผนกคอมพิวเตอร์

นายไพรวัลย์ นพตะนา
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายกรวิทย์ พิริยะอรุณโรจน์
อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

นางสาวนันท์นภัส ศิรวงศ์ภัสสรา
อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

นายเธียรพงษ์ ทาระขจัด
อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวรัตติยา ศรีชัยมูล
อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจ (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นายพุทธรักษา มหาโภชน์
อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี