แผนกช่างไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์

นายนาวิน พรหมกุล
หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

นายมีชัย จิตมั่น
อาจารย์แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

นายนิวัฒน์ ขันธ์เครือ
อาจารย์แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : สถาบันราชภัฏราชนครินทร์

นายทวีรัตน์ รอดจันทร์
อาจารย์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

นายสนธยา ชัยพันธุ์
อาจารย์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์