หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ระดับ ปวช. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 * สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.1 เท่านั้น *

ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงเเรม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส

ระดับ ปวช. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 * สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.2 และ ปวช.3 *

ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงเเรม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส

ระดับ ปวส. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงเเรม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
สาขาวิชาไฟฟ้า
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์