ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา “เข้ารับ” การประเมินจากคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นฯองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด สังกัดภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

Read more

อบรม Active Learning

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมอบรม แนวทางการจัดการเรียนรู้ Active Learnning สำหรับครูยุค 4.0ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เมื่อ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2562

Read more

อบรมรถไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมอบรมการใช้งาน และส่วนประกอบของรถไฟฟ้า ขนาดเล็ก ให้กับนักเรียนสาขาวิชาช่างยนต์

Read more

กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมกีฬาสีเสริมสร้างความสามัคคี ให้กับนักเรียน-นักศึกษา ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2562

Read more

ชนะเลิศ การแข่งขัน Sunquick Bartender Contest

นายเกรียงศักดิ์ มั่นคง นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Sunquick Bartender Contest ในงาน Pattaya Hospitality 2019 จัดโดยสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก วันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 ได้รับโล่ , เหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาฝึกงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกประสบการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักเรียนระดับชั้น ปวช.2

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้จัดกิจกรรมอนุรักษืสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนสาขาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.2 ในวันอังคารที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-15.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ศึกษาธรรมชาติของป่า ตลอดจนได้ลงมือทำฝายชะลอน้ำพิทักษ์ป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าสิริเจริญวรรษ เมื่อ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วิทยาลัยเทคโนโลยีอัการพัทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

Read more