เลื่อนรับประกาศนียบัตร

ตามที่วิทยลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้กำหนดจัดซ้อมใหญ่พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 15 มีนาคม 2563 และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมนิคม-กาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จังหวัดชลบุรี นั้น

Read more

งดกิจกรรมคืนสู่เย้า

ตามที่วิทยาลัยทดโนโลยีอักษรพัทยาได้กำหนดจัดงานคืนสู่เหย้าประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จังหวัดชลบุรี นั้น
เนื่องจาก กระพรงการศึกษาธิกรมีหน้สือตำวนที่สุดที่ศร 02145/65ร ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 คำซับการปฏิบัติกรณีการจัดประชุม อบรม สัมนาและจัดกิจกรรมต่ง ๆ ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป เพื่อดำเนินการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษพักยา ได้ตระหนักถึงมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติตเชื้อไวสโครนา 2019 (COV0-19) ดังกล่ว จึงของดจัดงานคืนสู่เหย้า ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

ในวันที่ 23 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ตามแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา) เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา จากหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read more

ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก” สำหรับการพัฒนาหลักสูตรแบบต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการ และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการและเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย สอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 และการพัฒนากำลังคนรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

Read more

คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2563 หัวข้อ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท

 ดร.วัฒนาพร  ระงับทุ

Read more

ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา “เข้ารับ” การประเมินจากคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นฯองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด สังกัดภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

Read more