จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Medical information database

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เอกสารประกอบการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในสถาบันโดยหน่วยงานต้นสังกัด
    : ประเมินคุณภาพภายใน 8 นายเริงจิตร์ มีลาภส
    : การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาดร.ผ่อ
    : นโยบายการประเมินคุณภาพภายในฯ ดร.ประชาคม
    : มาตรฐานการศึกษาและการรับรองคุณภาพการศึกษา

อธิธานศัพท์ การประกันคุณภาพการศึกษา (QA Glossary)

จุลสาร(สมศ) ปีการศึกษา ๒๕๕๔
          จุลสาร สมศ.  

จุลสาร(สมศ) ปีการศึกษา ๒๕๕๓  
          จุลสารประกันคุณภาพปีที่ 8 ฉบับที่ 7
          จุลสารประกันคุณภาพปีที่ 8 ฉบับที่ 6
          จุลสารประกันคุณภาพปีที่ 7 ฉบับที่ 8
          จุลสารประกันคุณภาพปีที่ 7 ฉบับที่ 7
          จุลสารประกันคุณภาพปีที่ 7 ฉบับที่ 6
          จุลสารประกันคุณภาพปีที่ 7 ฉบับที่ 5: ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน ครูเเละบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559
: ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบสี่(ฉบับร่าง)
: แบบฟอร์มการเขียนสรุปโครงการ 2558
: คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
: มาตรฐานการอาชีวศึกษา
: มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
: แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561
: หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา