หลักสูตรการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
 
ระดับ ปวช. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 * สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.1 และ ปวช.2 *
   ประเภทวิชาพาณิชยกรรม    สาขาวิชาการบัญชี    -
   สาขาวิชาการตลาด    -
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    -
   สาขาวิชาโลจิสติกส์    -
   ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    สาขาวิชาการโรงเเรม    -
   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    สาขาวิชาช่างยนต์    -
   สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    -
   สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส    -
 
ระดับ ปวช. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 * สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.3 *
   ประเภทวิชาพาณิชยกรรม    สาขาวิชาการบัญชี    -
   สาขาวิชาการตลาด    -
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    -
   ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    สาขาวิชาการโรงเเรม    สาขางานการโรงเเรม
   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    สาขาวิชาช่างยนต์    -
   สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    -
   สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส    -
 
ระดับ ปวส. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 * สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.1 *
   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการบัญชี    สาขางานการบัญชี
   สาขาวิชาการตลาด    สาขางานการตลาด
   สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล    สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
   ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    สาขาวิชาการโรงเเรม    สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล    สาขางานเทคนิคยานยนต์
   สาขาวิชาไฟฟ้า    สาขางานไฟฟ้ากำลัง
   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์    สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 
ระดับ ปวส. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 * สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.2 *
   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    สาขาวิชาการบัญชี    -
   สาขาวิชาการตลาด    -
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    -
   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์    สาขางานการจัดการโลจิสติกส์
   ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    สาขาวิชาการโรงเเรม    -
   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล    สาขางานเทคนิคยานยนต์
   สาขาวิชาไฟฟ้า    สาขางานไฟฟ้ากำลัง
   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์    สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 
 
 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017