ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

  ชื่อสถานศึกษา    :   วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (รหัสสถานศึกษา 82200404)
  จัดตั้งเมื่อ    :   ปี พ.ศ. 2539
  ตั้งอยู่เลขที่    :   189/30 หมู่ที่ 11 ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
       ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  สังกัด    :   สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
       สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.)
  โทรศัพท์    :   0-3841-5611 เเละ 0-3841-5622
  โทรสาร    :   0-3841-5606  
  E-mail    :   aksorntechno@hotmail.com 
  Website    :   http://a-techpattaya.aksorn.ac.th
 
 
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาประกาศนโยบายเป็นสถานศึกษาคุณธรรม
     โดยมีคุณธรรมอัตลักษณ์ คือ "การมีจิตสาธารณะ" เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาคุณธรรมของวิทยาลัยฯ
 
 
 
2. ปรัชญาวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา "ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่ทักษะ"
        ศึกษาดี หมายถึง จะจัดการเรื่องการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในบทเรียนจัดหาครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ เมื่อนักเรียนนักศึกษาสำเร็จแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพได้แต่ที่ลืมไม่ได้ คือ ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรมด้วยจึงจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
         มีวินัย หมายถึง คำว่า“วินัย” แปลว่ากฎระเบียบต่างๆ ที่ทำให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามในสังคมคนไทยแต่ยังขาดวินัยโดยเฉพาะความมีวินัยในตนเองขาดความสำนึก ความรับผิดชอบใน หน้าที่ฉะนั้นเราจึงต้องฝึกตนเองให้เป็นคนมีวินัยปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของโรงเรียนของบ้านของสังคม ถ้าทุกคนเป็นคนมีวินัยจะทำอะไรมักสำเร็จวินัยต้องเริ่มที่บ้านแล้วมาเพิ่มเติมที่โรงเรียนจะทำให้เราเป็นคนรู้จักหน้าที่มีวินัยประเทศชาติจะเจริญก็ตรงที่ประชาชนเป็นคนมีวินัยนั่นเอง มีวินัยเรื่อง การเรียน การทำงาน แม้กระทั่งมีวินัยด้านการเงิน ไม่ฟุ่มเฟือยไม่สุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น
         ใฝ่ทักษะ ในฐานะที่เป็นนักเรียนอาชีวศึกษาทักษะจึงเป็นเรื่องที่โรงเรียนเน้นให้นักเรียน ฝึกฝนปฏิบัติ สร้างประสบการณ์ ผู้เรียนก็จะมีความชำนาญ ซึ่งมีความชำนาญ ก็คือมีทักษะนั่นเองในเรื่อง งานช่างยนต์ งานไฟฟ้า งานอิเล็กทรอนิกส์ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 
 
 
3. อัตลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
     "มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพ"
 
 
 
4. เอกลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
     "สถาบันเพื่อการพัฒนาวิชาชีพในอนาคต"
 
 
 
5. วิสัยทัศน์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
     "มุ่งผลิตเละพัฒนากำลังคนก้าวสู้การประกอบอาชีพในระดับสากล"
 
 
 
6. กลยุทธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
   1. พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกระดับให้สามารถเป็นแรงงานหรือผู้ประกอบการ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และสามารถดำรงชีวิตได้ในศตวรรษที่ 21
   2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยี ให้สอดคบ้องกับความต้องการของสถานประ กอบการและตลาดแรงงานในระดับสากล
   3. ทบทวนและแสวงหาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียน
   4. ส่งเสริมกระบสนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามวงจร PDCA โดยใช้หลักธรรมภิบาลและสารสนเทศเป็นฐาน
   5. ส่งเสริมการทำโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของครูและผู้เรียนให้มีคุณภาพโดยบรูณาการการเรียนการสอนกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน
   6. พัฒนาศักยภาพครูในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถะนะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
   7. ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในด้านการสรรหา กำหนดภาระงาน สร้างแรงจูงใจและประเมินผลการปฎิบัติงาน ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
   8. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 
 
 
7. พันธกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
     1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
     2. พัฒนาครูและบุคคลาให้มีความรู้ มีทักษะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อพร้อมสู่สากล
     3. สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการศึกษา
     4. ส่งเสริมโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนและสังคม
     5. พัฒนระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมภิบาล
 
 
 
8. เป้าประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
     1. ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
     2. ครูมีความเป็นมืออาชีพ
     3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามสายงานที่รับผิดชอบ
     4. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
     5. โครงงาน งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
     6. สถานศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
 
 
 
 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017