อบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมการอบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์ เพื่อใช้การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคเรียนในรูปแบบออนไลน์