ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก” สำหรับการพัฒนาหลักสูตรแบบต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการ และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการและเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย สอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 และการพัฒนากำลังคนรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

Read more

รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการผสมเครื่องดื่ม

นายเกรียงศักดิ์ มั่นคง นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1/1 สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันวิชาชีพการผสมเครื่องดื่ม ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

Read more

A-Tech Open House 2019

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ ให้เยี่ยมชมนิทรรศการของแต่ละแผนก พร้อมทั้งมีเวทีการแสดงต่างๆ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562

Read more

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมเนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมนิคมกาญจนา

Read more

คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2563 หัวข้อ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท

 ดร.วัฒนาพร  ระงับทุ

Read more

กิจกรรมวันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ กิจกรรมวันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Read more