แผนกสามัญ

นางสาวดวงฤดี ศรีมณี
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวณัชมน เพ็งศรี
อาจารย์สอนวิชาภาษาไทย

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : วิทยาลัยครูเทพสตรี

นายณรงค์ ทะโคดา
อาจารย์สอนวิชาพระพุทธศาสนา

วุฒิการศึกษา : ศาสนศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

นายรงษ์ เรืองวงษ์
อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายชิษณุพงศ์ โคตรบัณฑิต
หัวหน้างานแนะแนว-ประชาสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา : พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) วิชาเอกจิตวิทยา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นางสาวราตรี เอี่ยมองค์
อาจารย์สอนวิชาพละศึกษา

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน : สถาบันราชภัฏราชนครินทร์

นายพรพิชัย อรรคบุตร
อาจารย์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : สถาบันการพลศึกา วิทยาเขตศรีสะเกษ

นางสาวชลธิชา แก้วพันยู
อาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นางสาวอัจฉรา สุขเกษม
อาจารย์สอนวิชาภาษาไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

นางสาวนภาวัลย์ งามนัก

วุฒิการศึกษา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

นางสาวสโรชา สมศรี
อาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาฟิสิกส์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

นางสาววัชราวรรณ พิทักษ์พรชัยกุล
อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต(สาขาภาษาอังกฤษ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

นางสาวพัชนีย์ เรืองสวัสดิ์
อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษาอังกฤษ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นางสาวอุ้มบุญ ดีสิน

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา