ตราสัญลักษณ์

ความหมายตราสัญลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

ตราสัญลักษณ์มีลักษณะเป็นวงกลมสองวงซ้อนกัน ภายในวงกลมมีชื่อวิทยาลัย ที่อยู่ และรูปสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
     1. องค์พระวิษณุ หมายถึง องค์เทพผู้สร้างซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของผู้ที่เรียนสาขาช่างอุตสาหกรรม
     2. มือ              หมายถึง ความใส่ใจดูแลในความประพฤติ ระเบียบการศึกษา วินัย สุขภาพ ต่อศิษย์แทนบิดามารดา
     3. เฟือง            หมายถึง ส่วนประกอบของเครื่องจักรกลที่ส่งกำลังไปยังส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดกำลังการเคลื่อนไหว
     4. เรือใบ           หมายถึง พร้อมที่จะเป็นพาหนะในการนำผู้เรียน ทุกคนแล่นไปข้างหน้าสู่ความเป็นเลิศ