ประกวดโครงงานวิชาการ

คณะกรรมการตรวจโครงงานระดับอาชีวะศึกษาเข้าตรวจโครงงานส่งเข้าประกวดที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

Read more

วันครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ โดยจัดให้มีกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมระลึกถึงคุณาจารย์ และกิจกรรมนันทนาการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

Read more