รับใบประกาศครูดีเด่น

คณะผู้บริหาร ครู จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาเข้ารับรางวัลครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ณ งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ บุคลากรในสังกัดกรมอาชีวะ จังหวัดชลบุรี

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงงานให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

กิจกรรมกีฬาสีนักศึกษาภาคทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมกีฬาสีของนักศึกษาภาคเรียนทวิภาคี เพื่อให้เกิดความสมัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องร่วมสถาบัน โดยแบ่งออกเป็น 2 สี คือสี ฟ้า กับ เหลือง

Read more

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนครหลวง อุดมรัชต์วิทยา เข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

Read more

อบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมการอบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์ เพื่อใช้การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคเรียนในรูปแบบออนไลน์

Read more