แผนกการจัดการโลจิสต์ติกส์

นางวันวิสา โรจนบุญธรรม
หัวหน้าแผนกการจัดการโลจิสติกส์

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาบริหารการศึกษา)
สถาบัน : Burapha University

นางวัชรี สีแดง
อาจารย์แผนกการจัดการโลจิสติกส์

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา

นายธีระชัย อรุณชัยวัฒน์
อาจารย์แผนกการจัดการโลจิสติกส์

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการโลจิสติกส์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวชลลดา หงษ์ทอง
อาจารย์แผนกการจัดการโลจิสติกส์

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการโลจิสติกส์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวชนิสรา นิธิฐาปนา
อาจารย์แผนกการจัดการโลจิสติกส์

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ