แผนกช่างไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์

นายเกรียงศักดิ์ ไชยภาพ
อาจารย์แผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (การบริหารอาชีวศึกษา)
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายมีชัย จิตมั่น
อาจารย์แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

นายทวีรัตน์ รอดจันทร์
อาจารย์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

นายสนธยา ชัยพันธุ์
อาจารย์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

นางสาวสุภัคพิชา กาญจนะ
อาจารย์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรมมวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น