แผนกการโรงแรม

นางเสาวภา โมริดา
หัวหน้าแผนกการโรงแรมและการบริการ

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นางสาวพัชราพร ชัยเทศ
อาจารย์แผนกการโรงแรมและการบริการ

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นายชาวิช ธัญวุฒิภัทร
อาจารย์แผนกการโรงแรมและการบริการ

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาธุรกิจโรงแรม)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นางสาวสุภาสินี ใจวงค์
อาจารย์แผนกการโรงแรมและการบริการ

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการการโรงแรม)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด