ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

นายนิคม หมดราคี
ประธานกรรมการบริหาร

วุฒิการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกริก

ดร.มัลลิกา จันตะบุตร
ผู้จัดการ

วุฒิการศึกษา : Ph.D. สาขาการบริหารการศึกษา
สถาบัน : VICTORIA UNIVERSITY MELBOURNE AUSTRALI

นางชาญา สมแก้ว
ผู้อำนวยการ

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาบริหารการศึกษา)
สถาบัน : Burapha University

นางสาวนงค์นุช สมุทรดนตรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
สถาบัน : Burapha University

นายนาวิน พรหมกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมโทรคมนาคม)
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางวันวิสา โรจนบุญธรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
สถาบัน : Burapha University

นายวีรวัฒก์ นิลโมจน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาบริหารการศึกษา)
สถาบัน : Burapha University

นายเกรียงศักดิ์ ไชยภาพ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (การบริหารอาชีวศึกษา)
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายนพพร วัฒนสิทธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การศึกษาวิทยาศาสตร์)
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง