ข้อมูลวิทยาลัย

ชื่อสถานศึกษา    :  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (รหัสสถานศึกษา 82200404)
จัดตั้งเมื่อ        :  ปี พ.ศ. 2539
ตั้งอยู่เลขที่        :  189/30 หมู่ที่ 11 ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา ตำบลหนอง ปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
สังกัด            :  สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.)
โทรศัพท์         :  0-3841-5611 เเละ 0-3841-5622
โทรสาร          :  0-3841-5606 
E-mail          :  aksorntechno@hotmail.com 
Website         :  http://a-techpattaya.aksorn.ac.th
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาประกาศนโยบายเป็นสถานศึกษาคุณธรรม 
โดยมีคุณธรรมอัตลักษณ์ คือ "การมีจิตสาธารณะ" เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาคุณธรรมของวิทยาลัยฯ
 ปรัชญาวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา "ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่ทักษะ" 
    ศึกษาดี หมายถึง จะจัดการเรื่องการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในบทเรียนจัดหาครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ เมื่อนักเรียนนักศึกษาสำเร็จแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพได้แต่ที่ลืมไม่ได้ คือ ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรมด้วยจึงจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
    มีวินัย หมายถึง คำว่า“วินัย” แปลว่ากฎระเบียบต่างๆ ที่ทำให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามในสังคมคนไทยแต่ยังขาดวินัยโดยเฉพาะความมีวินัยในตนเองขาดความสำนึก ความรับผิดชอบใน หน้าที่ฉะนั้นเราจึงต้องฝึกตนเองให้เป็นคนมีวินัยปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของโรงเรียนของบ้านของสังคม ถ้าทุกคนเป็นคนมีวินัยจะทำอะไรมักสำเร็จวินัยต้องเริ่มที่บ้านแล้วมาเพิ่มเติมที่โรงเรียนจะทำให้เราเป็นคนรู้จักหน้าที่มีวินัยประเทศชาติจะเจริญก็ตรงที่ประชาชนเป็นคนมีวินัยนั่นเอง มีวินัยเรื่อง การเรียน การทำงาน แม้กระทั่งมีวินัยด้านการเงิน ไม่ฟุ่มเฟือยไม่สุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น
    ใฝ่ทักษะ ในฐานะที่เป็นนักเรียนอาชีวศึกษาทักษะจึงเป็นเรื่องที่โรงเรียนเน้นให้นักเรียน ฝึกฝนปฏิบัติ สร้างประสบการณ์ ผู้เรียนก็จะมีความชำนาญ ซึ่งมีความชำนาญ ก็คือมีทักษะนั่นเองในเรื่อง งานช่างยนต์ งานไฟฟ้า งานอิเล็กทรอนิกส์ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
อัตลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
"มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพ"
เอกลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
"สถาบันเพื่อการพัฒนาวิชาชีพในอนาคต"

วิสัยทัศน์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
“มุ่งผลิตเละพัฒนากำลังคนก้าวสู้การประกอบอาชีพในระดับสากล”

กลยุทธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
 1. พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกระดับให้สามารถเป็นแรงงานหรือผู้ประกอบการ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และสามารถดำรงชีวิตได้ในศตวรรษที่ 21
 2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยี ให้สอดคบ้องกับความต้องการของสถานประ กอบการและตลาดแรงงานในระดับสากล
 3. ทบทวนและแสวงหาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียน
 4. ส่งเสริมกระบสนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามวงจร PDCA โดยใช้หลักธรรมภิบาลและสารสนเทศเป็นฐาน
 5. ส่งเสริมการทำโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของครูและผู้เรียนให้มีคุณภาพโดยบรูณาการการเรียนการสอนกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน
 6. พัฒนาศักยภาพครูในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถะนะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 7. ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในด้านการสรรหา กำหนดภาระงาน สร้างแรงจูงใจและประเมินผลการปฎิบัติงาน ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
 8. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
พันธกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
2. พัฒนาครูและบุคคลาให้มีความรู้ มีทักษะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อพร้อมสู่สากล
3. สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการศึกษา
4. ส่งเสริมโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนและสังคม
5. พัฒนระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมภิบาล
 เป้าประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
     1. ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
     2. ครูมีความเป็นมืออาชีพ
     3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามสายงานที่รับผิดชอบ
     4. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
     5. โครงงาน งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
     6. สถานศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม