การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษาเอกชน

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ณ โรงเเรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี เมื่อ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Read more

อบรมการใช้งานระบบ Speexx

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบ Speexx เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เเละนักเรียน-นักศึกษาณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Read more

นักเรียน-นักศึกษา ออกบริการชุมชนทำความสะอาด

นักเรียน-นักศึกษา เเละคณะครู-อาจารย์ ออกบริการชุมชนทำความสะอาด
ณ วัดหนองจับเต่า เมื่อ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Read more

โครงการบริการชุมชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โครงการบริการชุมชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ประตูทางเข้าวิทยาลัยฯ ถนนเทพประสิทธิ์ เมื่อ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Read more

คณะอาจารย์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้ายงานวิจัยระดับประเทศ

คณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้ายงานวิจัยระดับประเทศ ของสมาคมวิทยาลัยโนโลยีเเละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี เมื่อ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Read more

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชม

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมเเละศึกษาดูงาน
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Read more