การประกันคุณภาพการศึกษา

โครงสร้างการบริหาร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 2561

คู่มือสำหรับปีการศึกษา 2561

คู่มือสำหรับปีการศึกษา 2562

มาตรฐานสำหรับปีการศึกษา

SAR

มาตรฐานวิทยาลัย 7 มาตรฐาน 42 ตัวบ่งชี้ (pdf)

มาตรฐานวิทยาลัย 7 มาตรฐาน 44 ตัวบ่งชี้ (pdf)

มาตรฐานอาชีว 6 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ (pdf)

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 (7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้)

โครงการประจำปีการศึกษา

โครงการปีการศึกษา 2561

โครงการปีการศึกษา 2562