แผนกช่างยนต์

นายวุฒิพงศ์ ตื้อคำ
หัวหน้าแผนกช่างยนต์

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายเนรมิตร ภักดี
อาจารย์แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว่าที่ร้อยตรีทัศพร ทานา
อาจารย์แผนกช่างยนต์

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นายประกาศิต ธรรมวงษ์
อาจารย์แผนกช่างยนต์

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

นายเชิดวงศ์ ฤกษ์ใหญ่
อาจารย์แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : สถาบันราชภัฏราชนครินทร์

นางสาวดวงใจ โสภา
อาจารย์แผนกช่างยนต์

วุฒิการศึกษา : เทคโนโลยีบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายชัชวาลย์ อินทร์อำคา
อาจารย์แผนกช่างยนต์

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

นายทวีศักดิ์ อำภา
อาจารย์แผนกช่างยนต์

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล

สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

นายพงศธร ปัญญาเจริญ
อาจารย์แผนกช่างยนต์

วุฒิการศึกษา : เทคโนโลยีบัณฑิต
สถาบัน : เทคโนโลยียานยนต์มหาชัย