ประวัติเเละความเป็นมาวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ตั้งอยู่เลขที่ 189/30 หมู่ที่ 11 ถนนเทพประสิทธิ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2539 โดยอาจารย์นิคม หมดราคี เป็นผู้รับใบอนุญาต ดร.มัลลิกา หมดราคี ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ เปิดทำการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2539 และมีการพัฒนาเป็นลำดับ ดังนี้
ปี พ.ศ. 2539 เปิดทำการสอนในหลักสูตรราชมงคลระดับ ปวช. และ ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ประกอบด้วยช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์ และได้ขออนุญาตเปลี่ยนหลักสูตรเป็นหลักสูตรอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2540
ปี พ.ศ. 2545 ทางโรงเรียนขยายพื้นที่ให้มีขนาด 19 ไร่ เพื่อรองรับกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นปี พ.ศ. 2546 ได้นำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาใช้ในงานบริหารทั้งระบบของวิทยาลัย เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2554 ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา จากเดิม “โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา” เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา”
ปี พ.ศ. 2555 ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงาน-อาคารเรียนรวม 7 ชั้น และ อาคารหอประชุม-ศูนย์วิทยบริการ 3 ชั้น และวิทยาลัยฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 ด้านอาชีวศึกษาอยู่ในระดับ ดี เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกของ จังหวัดชลบุรีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ.

วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัล ส่งเสริมการออม ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2558 โครงการธนาคารโรงเรียน โดยธนาคารออมสิน
ปี พ.ศ. 2556 วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัล ส่งเสริมการออม ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2558 โครงการธนาคารโรงเรียน โดยธนาคารออมสิน (ตุลาคม 2558) มีผู้บริหารและครูได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ มากถึง 32 รางวัล และนักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประ กวดแข่งขันในสาขาวิชาชีพต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ มากถึง 89 รางวัล
ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ เปิดใช้งานอาคารสำนักงานและเรียนรวม 7 ชั้น พร้อมอาคารนิคมกาญจนา เป็นหอประชุม ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัย ได้ดำเนินการในการทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ วิทยาลัยฯ ทำความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยต่างๆในการจัดการเรียนการสอน อาทิเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ฯลฯ รวมถึง ได้ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำต่างๆ ในทุกสาขาวิชา เพื่อส่งเสริมการสร้างประสบการณ์จริงในการทำงานให้กับนักเรียน อาทิเช่น โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ และ โรงแรมฮิลตันพัทยา Centara Hotel Pattaya Marriott Resort & Spa บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด บริษัท Starbuck coffee เซ็นทรัล เรสเตอรอง กรุ๊ป โตโยต้า มิตซูบิชิ เป็นต้น
ปัจจุบัน วิทยาลัยฯ เปิดการเรียนการสอนจำนวน 7 สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชไฟฟ้าและสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี คุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ คือ จิตสาธารณะ และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาคุณธรรมของวิทยาลัยฯ