อบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก)

วันที่ 10-12 กันยายน 2563 อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เข้าร่วม อบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) ระดับ 1 เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์

Read more