เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
มาตรฐานการศึกษา อาชีวะ วิทยาการ ทุกด้าน ทักษะพัฒนา
ขาวแดง ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่ทักษะ รักในการทำงาน
ฝึกและฝน จนเกิดความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ตรงจากของจริง
สำเภานำ ความรู้สู้คลื่นลม ตรงหน้า หลักใจในนาวา รองเรือง
วิษณุ มหาเทพบูชา ลือเลื่อง ฟันเฟือง ขับเคลื่อนสามัคคี (ซ้ำ)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
มาตรฐานการศึกษา อาชีวะ วิทยาการ ทุกด้าน ทักษะพัฒนา
ขาวแดง ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่ทักษะ รักในการทำงาน
ฝึกและฝน จนเกิดความเชี่ยวชาญ อุดมการณ์เพื่อลูกขาวแดง