ดาวน์โหลดเอกสาร


การดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้นั้น อาจารย์จำเป็นต้องล็อคอินเข้า E-mail บัญชีที่เป็นของวิทยาลัย ( @Aksorn.ac.th ) ก่อนถึงจะสามารถเปิดเข้าไปดาวน์โหลด

สำหรับ อ.ใหม่ที่ยังไม่มีบัญชี E-mail ของวิทยาลัย สามารถติดต่อได้ที่ อ.ไพรวัลย์


ฝ่ายพัฒนา (สำหรับอาจารย์)

  • แบบฟอร์มโฮมรูมHome Room
  • แบบฟอร์มสรุปรายงานการ HomeRoom
  • แบบฟอร์มใบติดตามกลุ่มเสี่ยง
  • แนวทางการโฮมรูม
  • เอกสารการออกเยี่ยมบ้านนศ.
ดาวน์โหลด

ฝ่ายวิชาการ (สำหรับอาจารย์)


ฝ่ายเทคสารสนเทศ