แผนกการตลาด

นายพิศวัสน์ เจริญถัมภ์
อาจารย์แผนกกการตลาด

วุฒิการศึกษา : วารศาสตร์มหาบัณฑิต (ว.ม.) การจัดการการศึกษาองค์

สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)