วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาโลจิสติกส์และสาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดอบรม “ในหัวข้อ การนำเข้าส่งออก และการผ่านพิธีการศุลกากร

Read more

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาการบัญชี จัดอบรม “การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม Express เบื้องต้น เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชี” ให้กับนักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษาระดับ ปวส.2 โดยวิทยากรจากบริษัท ดี ออดิท แอนด์ แอคเคาท์ จำกัด

Read more