วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาช่างยนต์ จัดอบรม “เทคโนโลยียามาฮ่า” ให้กับนักเรียนระดับ ปวช.2 โดยวิทยากรจากบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด