ประชุมผู้ปกครองนักเรียนผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดประชุมผู้ปกครองให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนตำกว่าเกณฑ์ เพื่อชี้แจงและให้การแนะนำช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาผลการเรียนให้ดีขึ้น

Read more

อบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษา

Read more

อบรมการสร้างสื่อการสอนผ่านระบบ elearning

คณะผู้บริหาร ครู เข้ารับการอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมใช้งานประกอบการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ที่กำลังจะมาถึง

Read more