ฝ่ายบริหารทรัพยากร

สุภาพร โกศลจิตร
ผู้ช่วยผู้จัดการงานการเงิน

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เกวลี เกตุแจ้
หัวหน้างานบัญชีและการเงิน

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

จันทร์สุดา วงศ์พิพันธ์
หัวหน้างานธุรการทั่วไป

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ศิริวรรณ์ บุญแย้ม
งานบัญชีและการเงิน

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สุพัตรา โชติวรรณ
งานบัญชีและการเงิน

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สถาบัน : สถาบันราชภัฏราชนครินทร์

ณัฐิกา ชูเสน
งานทะเบียน

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

จีรภัทร์ จันทร์เขียว
งานทะเบียน

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วัชรินทร์ ปิ่นแก้ว
งานบุคลากรและประชาสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สิริมา อินทรโยธิน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา

วุฒิการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา

เสาวณีย์ การเพียร
งานบัญชีและการเงิน

วุฒิการศึกษา : -
สถาบัน : -

จีรภรณ์ เจริญเมือง
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา