กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล ร่วมจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำเค็ม ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ. อ่าวทุ่งโปรง กองพลนาวิกโยธิน สัตหีบ ชลบุรี เมื่อ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Read more

คนดี A-TECH

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษณพัทยา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน-นักศึกษาที่ทำความดี เก็บของคืนเจ้าของ สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษณพัทยา เมื่อ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Read more

ศึกษาดูงานสาขาวิชาโลจิสติกส์

กิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกส์ เพื่อดูงานในสถานประกอบการจริง เเละเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ณ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด เมื่อ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Read more

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560
ณ สถานกระกอบการชั้นนำในเมืองพัทยา เมื่อ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Read more

กิจกรรมบริจาคโลหิต

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ร่วมกับ สภากาชาดไทยจังหวัดชบลุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Read more

สอบธรรมศึกษาชั้นตรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาหนึ่งในสนามสอบ จัดกิจกรรมการสอบธรรมศึกษา นักธรรมชั้นตรี
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Read more

อบรมผู้เชี่ยวชาญแผนกการบัญชี

กิจกรรมอบรมผู้เชี่ยวชาญแผนกการบัญชี โดยคุณพนิดา เอื้อบูรณากุล ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต หัวข้อเรื่อง การบัญชีบริหารและการเงิน
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Read more

อาจารย์พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล อาจารย์พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านอาชีวศึกษา

อาจารย์พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านอาชีวศึกษา “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะรายวิชาโปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการนำเสนอร่วมกับกระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง” ในงานประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้างสรรพสินค้าแหลมทองระยอง จ.ระยอง เมื่อ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Read more

นักเรียน-นักศึกษาที่มีผลคะแนนการใช้งาน Speexx สูงสุด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยามอบรางวัลแก่นักเรียน-นักศึกษาที่มีผลคะแนนการใช้งานโปรแกรม Speexx สูงสุดณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Read more