แผนกคอมพิวเตอร์

นายนพพร วัฒนสิทธิ์
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การศึกษาวิทยาศาสตร์)
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายไพรวัลย์ นพตะนา
อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายกรวิทย์ พิริยะอรุณโรจน์
อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

นางสาวนันท์นภัส ศิรวงศ์ภัสสรา
อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

นางสาวกฤชมณ น่วมเจริญ
อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

นางสาวรัตติยา ศรีชัยมูล
อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจ (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นางสาวพรนิภา จันทบุตร
อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

นางสาวลักษณ์อนงค์ ศรีชัยมูล
อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจ (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี