เจ้าหน้าที่

นายฉัตรชัย พลศรี
เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง
นายวินัย บุญเลิศ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นางพรจิตร ทองพิชิตกุล
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
นางสมหวัง สาระ
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
นางบูชา สุทธิดา
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
นางรุ่งมณี นาคะชัย
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
นายคำพา ม่วงงาม
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด