วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาโลจิสติกส์และสาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดอบรม “ในหัวข้อ การนำเข้าส่งออก และการผ่านพิธีการศุลกากร

Read more

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาการบัญชี จัดอบรม “การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม Express เบื้องต้น เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชี” ให้กับนักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษาระดับ ปวส.2 โดยวิทยากรจากบริษัท ดี ออดิท แอนด์ แอคเคาท์ จำกัด

Read more

อบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมการอบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์ เพื่อใช้การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคเรียนในรูปแบบออนไลน์

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเเละพัฒนาเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเเละพัฒนาเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เเละการเลือกตั้ง ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1-2 ทุกสาขา
ณ หอประชุมนิคม-กาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

Read more