โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักเรียนระดับชั้น ปวช.2

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้จัดกิจกรรมอนุรักษืสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนสาขาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.2 ในวันอังคารที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-15.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ศึกษาธรรมชาติของป่า ตลอดจนได้ลงมือทำฝายชะลอน้ำพิทักษ์ป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าสิริเจริญวรรษ เมื่อ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วิทยาลัยเทคโนโลยีอัการพัทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

Read more