พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2560

Read more