คณะครูแผนกช่างยนต์ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ในหัวข้อ “มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ” สาขาวิชาชีพการบริการยานยนต์

คณะครูแผนกช่างยนต์ได

Read more

ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาทุกคน ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับ ปวช.3 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับดีเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับนั

Read more